به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن صورت می گیرد؛

بررسی رابطه قرآن و فلسفه با تأکید بر بررسی و نقد مطالعات قرآن پژوهی خاورشناسان»

مدیر گروه مطالعات تطبیقی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از تدوین کتاب «رابطه قرآن و فلسفه با تأکید بر بررسی و نقد مطالعات قرآن پژوهی خ

۱۳۹۹/۰۳/۱۳