حجت الاسلام یوسفی مقدم خبر داد:

اجرای طرح مطالعات نظام‌سازی قرآن‌بنیان

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم ازاجرای طرح مطالعات نظام‌سازی قرآن‌بنیان خبر داد و تأکید کرد: این طرح فرصت مناسبیرا برای تضارب آرای اندیشمندان قرآنی و نخب

۱۳۹۹/۱۲/۱۲
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳