از سوی دبیرخانه همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن؛

برنامه زمان‌بندی پنل های تخصصی همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم اعلام شد

برنامه زمان‌بندی پنل های تخصصی همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» از سوی دبیرخانه این همایش اعلام شد.

۱۳۹۹/۰۶/۲۴
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳