در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن صورت می گیرد؛

بررسی نقد مطالعات قرآنی مستشرقان در حوزه عصمت رسول اکرم(ص)

مدیر گروه مطالعات تطبیقی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از تألیف کتاب « نقد مطالعات قرآنی مستشرقان در حوزه عصمت رسول اکرم(ص)» خبر داد.

۱۳۹۹/۰۳/۱۲