نقد و بررسي ديدگاه مفسران در توصيف انسان به هلوع در آية 19 سوره معارج

پدیدآورمحمدحسین شیرافکنمحمد نقيب زادهامیررضا اشرفی

نشریهقرآن شناخت

شماره نشریه15

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 227 بازدید

مقالات مشابه

واكنش هاي انسان در برابر نقمت ها در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهزينب روستايي, زهرا انصاري

بررسی و تبیین مفهوم «انسان متعالی» از منظر قرآن کریم

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسنده رضا علی نوروزی – هاجر کوهی اصفهانی

الگوی انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قرآن کریم

نام نشریهدوفصلنامه مدیریت اسلامی

نام نویسنده سیامک احمدنیا آلاشتی - ابوالفضل محمدی - محمد بازرگانی – مجتبی اسکندری

تيراندازى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسنده على زنگويى و بخش فقه و حقوق