زمينه‌هاي رشد و تقويت اخلاق پاسداري از دیدگاه آيات و روايات

نام نشریهدوفصلنامه مدیریت اسلامی

نام نویسنده محمدعلی مشایخی پور - سید جعفر حسنی - حسین سالمی

تبیین جایگاه سنت رزق و اعتقاد به آن در کسب و کار از دیدگاه قرآن کریم

نام نشریهدوفصلنامه مدیریت اسلامی

نام نویسنده مصباح الهدی باقری - مهدی سپهری - سعید مسعودی پور

الگوی انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قرآن کریم

نام نشریهدوفصلنامه مدیریت اسلامی

نام نویسنده سیامک احمدنیا آلاشتی - ابوالفضل محمدی - محمد بازرگانی – مجتبی اسکندری