مبانی ادبی دلالت فرا سیاقی قرآن

نام نشریهذهن

نام نویسندهعلی راد, محمد خطیبی

گونه های تقابل واژگان در کاربست قرآنی

نام نشریهذهن

نام نویسندهسیدمهدی میرزابابایی, علیرضا قائمی‏ نیا

سبک شناسی سوره ذاریات

نام نشریهذهن

نام نویسندهمرتضی سازجینی, عباس یوسفی تازه کندی, شعبان نصرتی

گونه شناسی مفاهیم قرآن و قلمرو فهم عرفی

نام نشریهذهن

نام نویسندهابوالقاسم علی دوست, علی رضا قائمی نیا, محمد حسین رفیعی

نمابرداری شناختی در مفهوم سازی قرآنی

نام نشریهذهن

نام نویسنده شعبان نصرتی – محمد رکعی

تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پی آمدهای آن

نام نشریهذهن

نام نویسنده ابوالقاسم علی دوست – علی رضا قائمی نیا – محمدحسین رفیعی

شبکه های شعاعی در معناشناسی قرآن

نام نشریهذهن

نام نویسندهعلی رضا قائمی نیا