مبانی ادبی دلالت فرا سیاقی قرآن

نام نشریهذهن

نام نویسندهعلی راد, محمد خطیبی

تحلیل معناشناختی «تقوا» با تأکید بر حوزه همنشینی«ذکر» و «خوف» در دستگاه معنایی قرآن

نام نشریهذهن

نام نویسندهعلیرضا قائمی‌‎نیا, محمدحسین شیرافکن

گونه های تقابل واژگان در کاربست قرآنی

نام نشریهذهن

نام نویسندهعلیرضا قائمی‌‎نیا, سیدمهدی میرزابابایی

سبک شناسی سوره ذاریات

نام نشریهذهن

نام نویسندهمرتضی سازجینی, عباس یوسفی تازه کندی, شعبان نصرتی

گونه شناسی مفاهیم قرآن و قلمرو فهم عرفی

نام نشریهذهن

نام نویسندهعلیرضا قائمی‌‎نیا, ابوالقاسم علیدوست, محمدحسین رفیعی

نمابرداری شناختی در مفهوم سازی قرآنی

نام نشریهذهن

نام نویسندهمحمد رکعی, شعبان نصرتی

تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پی آمدهای آن

نام نشریهذهن

نام نویسندهعلیرضا قائمی‌‎نیا, ابوالقاسم علیدوست, محمدحسین رفیعی

شبکه های شعاعی در معناشناسی قرآن

نام نشریهذهن

نام نویسندهعلیرضا قائمی‌‎نیا