تفسير تطبيقي آيه سٌکر

پدیدآورفاطمه وجدي سيسعبدالله موحدي‌محب

نشریهمطالعات تفسيري

شماره نشریه25

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات16

منبع مقاله

share 2474 بازدید

مقالات مشابه

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی

بررسي تطبيقي آيه ولايت در تفاسير فريقين

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهابراهیم کلانتری, محمدرضا عبدالله‌پور