تفسير تطبيقي آيه سٌکر

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهعبدالله موحدی محب, فاطمه وجدی سیس