واژگان ذي وجوه «هدي» ، «صلاه» و «رحمه» در ترجمه هاي فارسي و انگليسي

پدیدآورمصيب مرزباني

نشریهحسنا

شماره نشریه29-30

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات19

منبع مقاله

share 474 بازدید

مقالات مشابه

نقدى بر تعاريف ارائه شده از اصطلاح «وجوه و نظائر»

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهزينب شيشه چى ـ الهه شاه پسند

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی

ترجمه معنا شناختی عناصر فعلی- اسمی در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهرضا امانی, شیدا کریمی, سیدهزهره صالحی