واكاوي اصول علمي ترجمه و تاثير آن در ترجمه هاي قرآن

پدیدآورحمید جلیلیانمريم غضنفريزهرا شيخي

نشریهپژوهش ديني

شماره نشریه26

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 228 بازدید

مقالات مشابه

بافت موقعیت و نقش آن در ترجمه‌ قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی مطوری, هدیه مسعودی ‌صدر

تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در ترجمه قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهحسین بازوبندی, رضا مرادصحرایی

بررسي نمونه هايي از انعكاس ايدئولوژي مترجمان در ترجمه قرآن

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسنده محمد حسين قريشي - طاهر جهانجويان