واكاوي اصول علمي ترجمه و تاثير آن در ترجمه هاي قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهحمید جلیلیان, مريم غضنفري, زهرا شيخي

بررسی واژه‌های مشترک معنوی مربوط به «گناه» در قرآن کریم و روایات

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهحمید جلیلیان, سید ابوالفضل حسینی بناب