بررسی لغزش های مترجمان در دو آیه مربوط به شکل گیری ابر، باران و تگرگ

پدیدآور محمدحسن رستمی – معصومه شاهین پور

نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

شماره نشریه25

تاریخ انتشار1395/02/01

منبع مقاله

share 107 بازدید

مقالات مشابه

تحلیل جایگاه محیط زیست از دیدگاه قرآن

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهمحمد حسن صادقی روش

نقش مبانی هستی‌شناختی در تعامل با محیط زیست با تکیه بر آموزه‌های قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهام البنین سلیمانی باغشاه, حامد پور رستمی

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی