بازکاوي اعتبار و کاربرد عقل در فهم قرآن از ديدگاه معصومان عليهم السلام

پدیدآورزهره اخوان مقدم

نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1393/05/02

منبع مقاله

share 82 بازدید

مقالات مشابه

تحليل و بررسي آسيب مهجوريت عقل در فهم دين از نگاه قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, زهرا کلباسی

نقش عقل در فهم آیات قرآن(مقایسه دو دیدگاه ملاصدرا و احسایی)

نام نشریهفلسفه دین

نام نویسنده محمدعلی مهدوی راد – نرگس زرگر

منابع روح المعاصرة فی القرآن الکریم

نام نشریهالمنهاج

نام نویسندهزکی المیلاد