تحليل و بررسي آسيب مهجوريت عقل در فهم دين از نگاه قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, زهرا کلباسی

بازتاب قرآن و حديث در اشعار دكتر انوار

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهابراهیم فلاح

واكاوي ترجمه و مفهوم واژه ي «إصطفاء » با رويكرد معناي مشترك و درجات معنا

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهندا خداشناس فيروزآبادي, الهه عرب زاده, محمد حسن رستمي

واكاوي اصول علمي ترجمه و تاثير آن در ترجمه هاي قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهحمید جلیلیان, مريم غضنفري, زهرا شيخي

نقدي بر ترجمه هاي فارسي آيه «وَ ظَنُوا اَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا»

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهمحمد رضا ستوده نيا, فاطمه طائبي اصفهاني

نقد ترجمه كنايه در ترجمه هاي فارسي قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهعباس اقبالي, زهره زركار

كارآمدي سنت هاي اجتماعي قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهقدرت الله قرباني