فلسفه جهاد در «داستان طالوت و جالوت» از دیدگاه قرآن کریم

نام نشریهفلسفه دین

نام نویسندهسید اسحاق حسینی کوهساری

سه نظریه درباره زبان دین و شش مفسر قرآن

نام نشریهفلسفه دین

نام نویسنده میرسعید موسوی کریمی – حمیده طهرانی حائری

چیستی نسبت دین و سرمایه اجتماعی با نگره فلسفی (موردکاوی: پایش آیات قرآن در نظام وحیانی)

نام نشریهفلسفه دین

نام نویسنده حسین خنیفر – سمیه بابائیان مهابادی – فائزه طاهری نژاد

نقش عقل در فهم آیات قرآن(مقایسه دو دیدگاه ملاصدرا و احسایی)

نام نشریهفلسفه دین

نام نویسنده محمدعلی مهدوی راد – نرگس زرگر

منظومه باورهای بنیادین انسان سالم از دیدگاه قرآن

نام نشریهفلسفه دین

نام نویسنده طلعت حسنی بافرانی – محمدعلی مهدوی راد

پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن

نام نشریهفلسفه دین

نام نویسنده رضا برنجکار – محمدمقداد امیری

توجیه باورهای دینی براساس کارکرد روان شناختی آنها در قرآن کریم

نام نشریهفلسفه دین

نام نویسنده نرگس نظرنژاد – لیلا شرف تادوانی

عقل و وحی از نظر علامه طباطبایی

نام نشریهفلسفه دین

نام نویسندهروح الله بهشتی پور