کتاب‌شناسی قرآن و علوم طبیعی

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهحمید فغفور مغربی, سیدمجید نبوی