کتاب شناسی اخلاق در قرآن

نام نشریهاحسن الحدیث

نام نویسندهزهره اخوان مقدم،سید مجید نبوی،رضا مرادی سحر

اصول تنبیه از دیدگاه قرآن

نام نشریهاحسن الحدیث

نام نویسندهسید محمد رضا موسوی شوشتری, حسن فشانجردی, محمد برادران علاف

بازتاب قرآنی امر به معروف و نهی از منکر در شعر معروف رصافی

نام نشریهاحسن الحدیث

نام نویسندهعبدالاحد غیبی, بیان علایی