بررسی تطبیقی توبه در قرآن و اوستا

نام نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

نام نویسنده ابراهیم فلاح - سیدصفیه میرحسینی

جایگاه سیاق در تفسیر آیات از دیدگاه امام رضا، علیه السلام

نام نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

نام نویسنده محمدرضا ستوده نیا - مجید خزاعی - زهرا قاسم نژاد،

کردار نیک و گفتار نیک از نظر گاه اسلام و زرتشت

نام نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

نام نویسنده سوسن آل رسول - فاطمه شیرزاد جلالی

گذری بر زیباشناسی اسلوب ندا در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

نام نویسنده مرضیه کهندل جهرمی - فاطمه علی نژاد چماز کنی - سعیده میرحق جولنگرودی

ریخت شناسی داستان حضرت سلیمان(ع) در قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

نام نویسنده ناهید نصیحت - نعیمه پراندوجی

آدم مسجود از دیدگاه آیات قرآنی

نام نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

نام نویسنده مریم محمدی - مهدی ممتحن

بازشناسی الگوی صحیح مصرف در قرآن و حدیث

نام نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

نام نویسنده مهدی ممتحن - اختر سلطانی - محمد امین رودینی

حقوق شهروندی زن از دیدگاه حقوق موضوعه و مفاهیم قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

نام نویسنده فروزان علایی نوین - زینب اسماعیل پور

مواد پروتئینی در قرآن و حدیث

نام نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

نام نویسنده عبدالمجید طالب تاش - معصومه داودی

بررسی تطبیقی برخی تشبیهات کتاب مزامیر با مفاهیم قرآنی

نام نشریهمطالعات قرآنی (فدک سابق)

نام نویسنده دل آرا نعمتی پیر علی - ساناز ممتحن