عناوین خاص موجب مسئولت مدنی در قرآن

نام نشریهمطالعات حقوقی دانشگاه شیراز

نام نویسنده سید حسین صفایی – حسین هوشمند فیروزآبادی