بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

نام نشریهمطالعات اسلامیفقه و اصول

نام نویسنده مجید رضا شیخی – محسن جهانگیری – عباسعلی سلطانی