سیری در آیه شفا، تأملی در مقابله مفاهیم ظلم با ایمان و شفا با خسران در قرآن کریم

نام نشریهمجله دانشگاه علوم پزشكی زنجان

نام نویسنده محمدعلی لسانی فشارکی – حسین مرادی زنجانی – اکبر سعیدی

مجامعت با حائض از منظر قرآن و طب

نام نشریهمجله دانشگاه علوم پزشكی زنجان

نام نویسنده زینب السادات حسینی – صدیقه اسماعیل زاده