شباهتهای امام مهدی(ع) و پیامبران الهی در قرآن

نام نشریهفصلنامه مشرق موعود

نام نویسندهمنصور پهلوان - محمد علی مهدوی راد - فرزانه روحانی مشهدی