تدبری در آیات 3و4 سوره مبارکه قیامت در مقایسه اثر انگشت افراد طبیعی و ناقلین هموفیلی

نام نشریهفصلنامه قرآن وطب

نام نویسنده حسن صلحی – عزیز اقبالی – بابک عشرتی – حمیدرضا خدامی ویشته – روح الله صالح پور – جابر قره داغی