نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه در قرآن

نام نشریهقرآن ، فقه و حقوق اسلامی

نام نویسندهفرج الله هدایت نیا

نقد آرای فایرستون درباره آیات جهاد

نام نشریهقرآن ، فقه و حقوق اسلامی

نام نویسندهعلیرضا حیدری, حسن رضایی هفتادر

گستره‌شناسی قید«دخلتم بهنّ» در حکم حرمت ربیبه

نام نشریهقرآن ، فقه و حقوق اسلامی

نام نویسندهمحمد عشایری منفرد, سیدحمید جزایری

بررسی مقاله «قصاص» از دایرة‌المعارف قرآن «لیدن»

نام نشریهقرآن ، فقه و حقوق اسلامی

نام نویسندهسیدمحمد موسوی مقدم, معصومه سادات فرحی