ایمان موهبتی از منظر آیات و روایات

نام نشریهتحقیقات کلامی

نام نویسندهسیدمحمود موسوی, رسول احمدی

بررسی تاریخی بازتاب مبانی کلامی مفسران در تفسیر «آیۀ خلود»

نام نشریهتحقیقات کلامی

نام نویسندهابراهیم نصرالله‌پور علمداری, شهربانو حاجی امیری

معنا و ماهیت روح در قرآن از منظر تفسیر مناهج البیان

نام نشریهتحقیقات کلامی

نام نویسندهمحمدتقی سبحانی, مهدی باغبان خطیبی