ایمان موهبتی از منظر آیات و روایات

نام نشریهتحقیقات کلامی

نام نویسندهسیدمحمود موسوی, رسول احمدی

بررسی تاریخی بازتاب مبانی کلامی مفسران در تفسیر «آیۀ خلود»

نام نشریهتحقیقات کلامی

نام نویسندهشهربانو حاجی‌امیری, ابراهیم نصرالله‌پور علمداری

معنا و ماهیت روح در قرآن از منظر تفسیر مناهج البیان

نام نشریهتحقیقات کلامی

نام نویسندهمهدی باغبان خطیبی, محمدتقی سبحانی