تحلیلی بر روایات منع آموزش سورة یوسف به زنان

نام نشریهمطالعات فهم حدیث

نام نویسندهعلی شریفی, فرزاد دهقانی

فهم وتحلیل روایات تأویل آیه «کهیعص» به واقعه کربلا

نام نشریهمطالعات فهم حدیث

نام نویسندهسیدعلی‌اکبر ربیع نتاج, سیدمرتضی حسینی امین

روش‌ها و معیارهای نقد روایت در تفسیر «فی ظلال القرآن»

نام نشریهمطالعات فهم حدیث

نام نویسندهداوود معماری, محمد مولوی, مرضیه مهری ثابت

بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایۀ حدیث نزول قرآن بر هفت حرف

نام نشریهمطالعات فهم حدیث

نام نویسندهسیدکاظم طباطبایی, محسن رجبی قدسی