مراتب و آثار انس با قرآن در آیات و روایات

نام نشریهسخن جامعه

نام نویسندهمحمد رادمرد

کنشهای اجتماعی مترفین از منظر قرآن

نام نشریهسخن جامعه

نام نویسندهرسول رستم خانی, امیر محسنی

مفهوم و مراتب ولایت در قرآن کریم

نام نشریهسخن جامعه

نام نویسندهسیدمحمد حسین فتحی

بررسی انواع فقر و پیامدهای آن از منظر قرآن و روایات

نام نشریهسخن جامعه

نام نویسندهمحمد یزدی, مسلم پور صفر