تحليل معناشناختي و گونه‌شناختي مصلحت در الميزان

نام نشریهمعرفت کلامی

نام نویسندهمهدي برهان مهريزي, محمود فتحعلي

تبيين و بررسي ديدگاه علّامه طباطبائي دربارة عالم ذر در تفسير آية ميثاق

نام نشریهمعرفت کلامی

نام نویسندهمحمد فاکر میبدی, باقر رياحي‌مهر, علي اصغر حديدي

الميزان و تحليل وحي

نام نشریهمعرفت کلامی

نام نویسندهمصطفی کریمی