بررسی نقش‌های معنایی- کاربرد شناختی گزاره‌های امری در سوره عنکبوت

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهعبدالباسط عرب یوسف آبادی, صدیقه بزرگ نیا

الصُّور الخیالیه فی آیات الدُّعاء فی القرآن الکریم

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهحسین میرزائی نیا, علیرضا مجتهدزاده

ينامتنيت قرآنی در شعر ايليا ابوماضی

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهقاسم مختاری, سميه ماستری فراهانی

مواجهه‌ی مفسران با ادات حصر در آيه‌ی «تطهير»

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر, فاطمه سادات موسوی

تضمين نحوی و اقسام آن در قرآن کريم

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهسيدمحمدهادی زبرجد, بتول علوی

بينامتنيت قرآنی در شعر محمدولی دشت‌ بياضی

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهعلی اصغر حبيبی, امير بهارلو, مهدی جوان بخت

ينامتنيت قرآنی در شعر ايليا ابوماضی

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهقاسم مختاری, سميه ماستری فراهانی

مواجهه‌ی مفسران با ادات حصر در آيه‌ی «تطهير»

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر, فاطمه سادات موسوی

تضمين نحوی و اقسام آن در قرآن کريم

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهسيدمحمدهادی زبرجد, بتول علوی

بينامتنيت قرآنی در شعر محمدولی دشت‌ بياضی

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهعلی اصغر حبيبی, امير بهارلو, مهدی جوان بخت