بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, فاطمه احمدی نژاد

بررسی تفسیری آیات ارتداد

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهعلی ‏احمد ناصح, طیبه زارعی

جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهابراهیم ابراهیمی

بازتاب توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از منظر مفسران فریقین

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحمد تقی دیاری بیدگلی, نوشین رشیدی رنجبر, فاطمه سروی

بررسی تطبیقی آیه "استمتاع" در نگاه مفسران فریقین

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی, مریم قوجائی خامنه

گسترۀ وحی محمدی در آیات سورۀ نجم از نگاه مفسران

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهعلی تمسکی بیدگلی, سیدمحسن موسوی

هفت آسمان قرآن از منظر صدرالمتالهین و فخر رازی

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهزهره برقعی, سیدهفاطمه یزدان پناه

بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهعلی ‏احمد ناصح, نگین علیزاده, محمد جواد حق پرست

بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحسن قاسم پور, محمد علی مهدوی راد, فاطمه حاجی اکبری

تفسیر تطبیقی آیه «انذار» از نگاه فریقین

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهعزت الله مولایی نیا, محمد امین مومنی

بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری- کلامی إبن-شهرآشوب با فِرق کلامی در متشابه‌القرآن

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحمد صادق حیدری, زینب السادات حسینی, سید علی اکبر ربیع نتاج

بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهغلام حسین اعرابی, اسمر جعفری