مؤلفه‏های معنایی واژه «نزول» در قرآن کریم با تکیه بر دو محور هم‏نشینی و جانشینی

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهتورج زینی وند, علی سلیمی, جهانگیر امیری, پژمان ظفری

تحلیل روایت‌شناختی سوره نوح (ع) ‏بر مبنای دیدگاه رولان بارت و ژرار ژنت

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهحسینعلی ترکمانی, مجتبی شکوری, مازیار مهیمنی

بررسی ساخت‌های گفتمان‌مدار سورة قصص بر اساس الگوی ون لیوون

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهعبدالباسط عرب یوسف ابادی, الیاس برابادی, طاهره میرزاده

تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه قرآن

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهمحمود شهبازی, احمد امیدعلی

بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء)مشترک

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهابراهیم ابراهیمی, علی رضا طبیبی, فهیمه جفرسته

بازتاب مفاهیم قرآنی پاداش و کیفر اعمال در شاهنامه

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهرضا شجری, حمیدرضا جوادی نوش ابادی

تجلی آیات قرآنی در دیوان حکیم شفائی اصفهانی

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهمحمدرضا نجاریان, معصومه وطن پرست

مبالغه در قرآن( بررسی بلاغی مبالغه در آیات قران کریم)

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهعبدالله رادمرد, صالحه غضنفری مقدم

بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهاحمدرضا حیدریان شهری, حمید صباحی گراغانی

معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهابراهیم ابراهیمی, محترم صالحی, فرشته صالحی

معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهیحیی معروف, ثابت ضیایی

بازنگری ریشه و ساخت فارسی سه واژه قرآنی

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهرضا سمیع‌زاده, علیرضا نیکویی

تجلیات الهی در نگاه تفسیری ابن عربی از سوره توحید و بازتاب آن در ادب عرفانی فارسی

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهفاطمه محمدی عسکرآبادی, مهدی ملک ثابت, ید‌الله جلالی پندری

معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهسیدابوالفضل سجادی, مطهره فرجی

جلوه های فراهنجار در سوره مبارکه مریم (س)

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهمحمدنبی احمدی, عبدالصاحب نوروزی

نگاهی ادبی به استشهادات غیر مستقیم ائمه به قرآن

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهنصرت نیل‌ساز, سمیه اهوارکی

آشنایی زدایی در جزء سی ام قرآن کریم

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهقاسم مختاری, مطهره فرجی

جلوه های بینامتنی قرآن کریم در شعر قیصر امین پور

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهجهانگیر امیری, رضا کیانی, فاروق نعمتی

بررسی بنیادی برخی از الفاظ قریب المعنی در قرآن کریم (دلالتها - کاربردها)

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهعدنان طهماسبی, سعدالله همایونی, ابوالفضل بهادری

واکاوی موسیقی و نظم آهنگ الفاظ قران کریم

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهسهراب مروتی, نرگس شکربیگی

بینا متنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهابراهیم ابراهیمی, قاسم مختاری