مؤلفه‏های معنایی واژه «نزول» در قرآن کریم با تکیه بر دو محور هم‏نشینی و جانشینی

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهپژمان ظفری, جهانگیر امیری, علی سلیمی, تورج زینی وند

تحلیل روایت‌شناختی سوره نوح (ع) ‏بر مبنای دیدگاه رولان بارت و ژرار ژنت

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهحسینعلی ترکمانی, مجتبی شکوری, مازیار مهیمنی

بررسی ساخت‌های گفتمان‌مدار سورة قصص بر اساس الگوی ون لیوون

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهعبدالباسط عرب یوسف آبادی, الیاس برآبادی, طاهره میرزاده

تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه قرآن

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهمحمود شهبازی, احمد امیدعلی

بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء)مشترک

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهابراهیم ابراهیمی, علی رضا طبیبی, فهیمه جفرسته

بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهاحمد رضا حیدریان شهری, حمید صباحی گراغانی

معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهابراهیم ابراهیمی, محترم صالحی, فرشته صالحی

معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهثابت ضیایی, یحیی معروف