آسیب شناسی عبادت از منظر قرآن و حدیث

نام نشریهفدك (فصلنامه دین پژوهی و كتابشناسی قرآنی)

نام نویسندهمنیرالسادات پور طولمی, فهیمه احمدی

سوره شناسی مسبحات

نام نشریهفدك (فصلنامه دین پژوهی و كتابشناسی قرآنی)

نام نویسندهسوسن آل رسول, سیده‌زهرا اعتصامی