آسیب شناسی عبادت از منظر قرآن و حدیث

نام نشریهفدك (فصلنامه دین پژوهی و كتابشناسی قرآنی)

نام نویسنده فهیمه احمدی – منیرالسادات پور طولمی

سوره شناسی مسبحات

نام نشریهفدك (فصلنامه دین پژوهی و كتابشناسی قرآنی)

نام نویسنده سیده زهرا اعتصامی – سوسن آل رسول