استبداد از منظر قرآن‏

نام نشریهعلوم سیاسى

نام نویسندهمحمد پزشگی

نظارت بر قدرت از ديدگاه قرآن‏

نام نشریهعلوم سیاسى

نام نویسندهرضا دلاوری

مفهوم قرآنى عدل‏

نام نشریهعلوم سیاسى

نام نویسنده نصر حامد ابوزيد - مترجم: محمد صابر صديقى‏

جايگاه اقليت و اكثريت در قرآن

نام نشریهعلوم سیاسى

نام نویسندهعلی کریم پور قراملکی

مباني اطاعت از حاکم در انديشه سياسي شيعه

نام نشریهعلوم سیاسى

نام نویسندهاحسان پورحسین