ولایت فقیه در آیات قرآن

نام نشریهشمیم معرفت

نام نویسندهعبد‌ الله صدیق

فساد منافقین در بیان قرآن

نام نشریهشمیم معرفت

نام نویسندهتیمور امین ناصری

عفاف در زندگی (قسمت اول)

نام نشریهشمیم معرفت

نام نویسندهحمیده عامری

هفت قاعده فهم قرآن

نام نشریهشمیم معرفت

نام نویسندهحبیب الله زارعی

تهمت به شیعه و سوره های حذف شده از قرآن

نام نشریهشمیم معرفت

نام نویسندهابوالفضل صداقت