قدر؛ تقدير سعادت انساني

نام نشریهروزنامه قدس

نام نویسندهمحمد جواد رستگار