شگفتی های درمانی انجیر در قرآن و طب

نام نشریهدین و سلامت

نام نویسندهام البنین امجدی, علیرضا رفیعی, محمد یوسف پور

تاثیر آوای آیات رحمت قران بر میزان اضطراب قبل از امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل

نام نشریهدین و سلامت

نام نویسندهعباسعلی رمضانی, سید پوریا هدایتی, عذرا عباس پور

زيتون و راز تاکيد قرآن بر مصرف آن

نام نشریهدین و سلامت

نام نویسنده عليرضا رفيعی - ام البنين امجدی سورکی - خديجه قوی بنيه

جهت گيری بهداشت تغذيه با تاکيد بر آموزه های قرآنی

نام نشریهدین و سلامت

نام نویسنده رحمت اله مرزبند - محمد علی افضلی