اعجاز اقتصادی قرآن کریم

نام نشریهدو فصلنامه تخصصی قرآن و علم

نام نویسندهسید مفید حسینی کوهساری

اعجاز روانشناختی قرآن در گستره اجتماع

نام نشریهدو فصلنامه تخصصی قرآن و علم

نام نویسنده محمدعلی رضایی اصفهانی - مصطفی احمدی فر

اعجاز تشریعی قرآن

نام نشریهدو فصلنامه تخصصی قرآن و علم

نام نویسنده عبدالکریم بهجت پور - حامد معرفت

شگفتی ها و اعجازهای پزشکی در قرآن

نام نشریهدو فصلنامه تخصصی قرآن و علم

نام نویسنده حسین علایی - حسن رضا رضایی