قرآن و معنا درمانی (لوگوتراپی)

نام نشریهدانشگاه اسلامی

نام نویسنده اسماعیل زراعی حاجی آبادی – مهدیه السادات عمرانی

الگوی ارتباطات در قرآن کریم

نام نشریهدانشگاه اسلامی

نام نویسندهکریم خان محمدی