بررسي جواز و عدم جواز ترجمة قرآن

نام نشریهجستار

نام نویسندههادی نورانی

شرح صدر در قرآن

نام نشریهجستار

نام نویسندهمهدی آریان فر

اسلام تنها صراط مستقيم در واژگان قرآن

نام نشریهجستار

نام نویسندهاحمد منصوری