بررسی روش و گرایش تفسیری مقام معظم رهبری

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

نام نویسنده حسین علوی مهر - حمید مروجی طبسی

گفتار اثربخش از منظر قرآن کریم

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

نام نویسنده سهراب مروتی - نرگس شکربیگی

ارزشیابی روایات تفسیری از منظر امام خمینی (ره)

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

نام نویسنده محمدتقی دیاری بیدگلی - علی رضا کوهی

بررسی مباحث اختلالات شخصیت مندرج در DSM IV اساس آموزه های وحیانی

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

نام نویسنده علی محمدی آشنانی – محدثه همتیان نجف آبادی

سیر تطور خط در نگارش قرآن کریم

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

نام نویسنده محمدجواد سلمانپور – فاطمه کیانی