جایگاه آیات قرآن در تکوین تفکر سیاسی آیت‌الله مرتضی مطهری

نام نشریهپژوهش های سیاست اسلامی

نام نویسندهمحمدعلی میرعلی, امان‌الله شفایی

مبانی قرآنی معرفت شناسی برنامۀ درسی تربیت سیاسی

نام نشریهپژوهش های سیاست اسلامی

نام نویسندهسعید بهشتی, محمدصادق حمیدزاده, حسن ملکی

اصالت جنگ یا صلح از منظر دین با تأکید بر آیات قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های سیاست اسلامی

نام نویسنده علی تقی زاده اکبری - سید مرتضی حسینی فاضل