خطاهای ترجمه در باهم‌آیی‌های قرآنی با تکیه بر دیدگاه‌های نیومارک، بیکر و لارسون

نام نشریهپژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

نام نویسندهخليل پرويني, محمد امیری فر, کبری روشنفکر, عالیه کرد زعفرانلو

روش شناسی و نقد ترجمه مجاز در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

نام نویسنده رضا امانی – لیلا زربخش – ام البنین فرهادی