نگاهی ادبی به استشهادات غیر مستقیم ائمه به قرآن

نام نشریهپژوهش های ادبی – قرآنی

نام نویسنده نصرت نیل ساز – سمیه اهوارکی

آشنایی زدایی در جزء سی ام قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ادبی – قرآنی

نام نویسنده قاسم مختاری- مطهره فرجی

جلوه های بینامتنی قرآن کریم در شعر قیصر امین پور

نام نشریهپژوهش های ادبی – قرآنی

نام نویسنده رضا کیانی - جهنگیر امیری - فاروق نعمتی