نمود یا بازخورد معیارهای نوین در ترجمه قرآنی

نام نشریهپژوهش زبان های خارجی

نام نویسنده ابوالفضل مصفا جهرمی – احمید معین زاده

بررسي ترجمه هاي مختلف قرآن به زبان آلماني

نام نشریهپژوهش زبان های خارجی

نام نویسنده پريسا درخشان مقدم – فرح نارنجي