بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

نام نشریهبصیرت و تربیت اسلامی

نام نویسندهعطاء ا... اسماعیلی, مجید یاسوری, آدینه ابراهیمی

بررسی تطبیقی ارزش های اخلاق اجتماعی در قرآن و عهدین

نام نشریهبصیرت و تربیت اسلامی

نام نویسندهمجید معارف, عبدالرضا شایانی

جایگاه آینده پژوهی در آیات و روایات

نام نشریهبصیرت و تربیت اسلامی

نام نویسندهمحمود واعظی, زینب سادات قوام

کارکردهای معنوی توکل به خدا در قرآن و روایات

نام نشریهبصیرت و تربیت اسلامی

نام نویسنده عبدالهادی فقهی زاده – محمود واعظی – سمانه خطیریان