الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهحبیب‌رضا ارزانی, حامد اهتمام

سیمای شادی در عهد جدید و نقد آن از چشم‌انداز قرآن

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهاعظم پرچم, مهدی رجائی

زشتی‌گرايی نفس در حيات انسان از منظر قرآن و مکتب تحليل روانی

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهعلی بنائيان اصفهانی, محمد جواد نجفی, حميد طاهر نشاط دوست

بررسی تطبیقی سیمای فرعون در قرآن و عهد قدیم

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسنده سیدعباس خیراللهی – اصغر کریمی رکن آبادی – علی محمد میرجلیلی

بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربی

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسنده قدرت الله خیاطیان – یاسمن سلمانی

بررسی قملرو جامعیت قرآن در نگرش تفسیری فخررازی و آلوسی بغدادی

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسنده ماشاءالله جشنی – خدیجه خدمتکار