ابراهيم ساوادا مترجم قرآن به زبان ژاپني

پدیدآورابراهیم ساوادا

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 303 بازدید
ابراهيم ساوادا مترجم قرآن به زبان ژاپني

ابراهيم ساوادا
ابراهيم ساوادا مترجم 38 سالة ژاپني است كه جزء سيام قرآن كريم را ترجمه كرده است. وي شيعه است و به مدت 7 سال در حوزه علميه قم تحصيل كرده است، با وي گفتگويي كردهايم كه با هم ميخوانيم:
لطفاً بفرماييد كه جزو چندم قرآن را ترجمه كرديد و چه مدت اين كار به طول انجاميد؟
جزء (30) سيام قرآن كريم را به زبان ژاپني ترجمه كردم و اين كار مدت 6 ماه به طول انجاميد.

با خبر شديم كه شما دروس حوزوي را تا مقطع (كارشناسي ارشد) به پايان رساندهايد؟ لطفاً توضيح دهيد؟
بله به مدت 7 سال مشغول تحصيل در حوزه علميه قم بودم و هم اكنون سه سال است كه دروس حوزه را تا مقطع كارشناسي ارشد به پايان رساندم و به ژاپني برگشتهام.

انگيزة اصلي شما براي تحصيل در حوزة علميه قم چه بود؟
(ميخندد) من مسلمان هستم و به تبع براي آشنايي با احكام اسلام، و همچنين براساس حس كنجكاويام نسبت به دين اسلام و بنا به توصيه پدرم تصميم به تحصيل در حوزه علميه را گرفتم.

مشوق اصلي شما براي كار ترجمه قرآن چه كسي بود؟
با توجه به اين كه پدرم نيز كل قرآن را به سليقة خود نوشته بود مرا به كار ترجمه قرآن تشويق كرد.

براي ترجمة قرآن آيا ترجمههاي ديگر را مطالعه كرديد؟
بله، ترجمههاي فارسي قرآن و تفسير الميزان و تفسير نمونه را خواندم.

آيا در ژاپن تا به حال كسي كار ترجمه قرآني انجام داده است؟
نه.

عكسالعمل دولت ژاپن نسبت به انجام فعاليتهاي اسلامي و قرآني شما چيست؟
دولت ژاپن بيتفاوت است يعني نه تشويق ميكند و نه ممانعت ميكند.

كار ترجمه قرآني و آشنايي با احكام اسلام چه تاثيري در ميزان ارتباط شما با خداوند داشته است؟
از نظر قلبي ارتباط مرا با خداوند زياد كرده است، از طرفي مرا از خدا دور كرده است يعني هرچه بيشتر در مورد اسلام و خداوند تحقيق و مطالعه ميكنم، ميبينيم كه چقدر در مقابل خداوند حقير و كوچك هستم.

شما در بين صحبتهايتان اشاره كرديد كه يكي از دلايل تحصيل در حوزه، كنجكاوي شما نسبت به دين اسلام بود، آيا در حال حاضر نكات ابهام در مورد دين اسلام در ذهن شما روشن شده؟
بله! صددرصد. حتي به جرأت ميتوانم بگويم دين اسلام را به درستي لمس كردم و دريافتم كه دين اسلام، يكي از منطقيترين دينهاست.

در ترجمه قرآن با مشكلاتي روبرو شديد يا نه؟
يكي از مشكلات فقدان نيروي كمكي بود كه هم به زبان ژاپني مسلط باشد و هم با علوم اسلامي آشنا باشد همچنين مسايل مالي هم در حاشيه بود. از مهمترين مشكلات من در كار ترجمه، متفاوت بودن ساختار زبان عربي و زبان فارسي با زبان ژاپني بود به عنوان مثال درزبان عربي و فارسي صيغة امر زياد به كار ميرود ولي در ساختار زبان ژاپني به اين صورت نيست. و ژاپنيها به كار بردن اين صيغه در ساختار زبان ژاپني را نادرست ميدانند؟
لطفاً بيشتر توضيح بدهيد؟
به عنوان مثال: مردم مسلمان ايران تكاليف ديني و احكام ديني و آشنايي با ترجمههاي قرآني را از بزرگانشان ميآموزند و در درك ترجمه قرآن مشكلي ندارند ولي در كشور ژاپن، مردم هيچ نوع آگاهي نسبت به اسلام ندارند و به عنوان مثال: نميدانند قيامت چيست؟ و اين مسئله برايشان غيرقابل درك است و به نظر من بايد اين ترجمههاي قرآني برايشان توضيح داده شود. به همين دليل من تصميم دارم براي آگاه كردن مردم و آشنايي كامل با دين اسلام كار تفسير قرآنرا انجام دهم.

شايد براي بسياري از خوانندگان اين سئوال مطرح شود كه شما چگونه مسلمان شديد؟ لطفاً در اين مورد توضيح دهيد؟
در سال 1972 پس از وقوع بحران نفت، نام اسلام براي اولين بار در كل كشورها پيچيده شد. در آن زمان، برخي از ژاپنيها، نسبت به دين اسلام كنجكاو شدند و پدرم از جمله افرادي بود كه در مورد دين اسلام، تحقيق و مطالعه كرد و خوشبختانه بعد از انجام تحقيقات به اين نتيجه رسيد كه مسلمان شود و او جذب قرآن كريم شد.)
من هم به پيروي از پدر (در دوران كودكيام) مسلمان شدم و از آن به بعد به سبك و سنت مسلمانان، در ماههاي رمضان قرآن ميخوانديم.

قرآني كه ميخوانديد به چه زباني بود؟
به زبان انگليسي بود كه البته توسط فردي شيعي ترجمه شده بود و شخصي از هند آن را براي ما فرستاد و به دست ما رسيد. البته بد نيست به اين نكته اشاره كنم كه برخي مردم اعتقاد دارند دين اسلام دين بسيار سختي است و من با اين عقيده مخالف هستم.

چرا برخي از مردم چنين تصوري از دين اسلام دارند؟
به نظر من شايد به اين دليل است كه احساس ميكنند دين اسلام با اديان ديگر متفاوت است.

چه تفاوتي؟
به اين صورت كه در دين اسلام، انجام احكام براي عموم مسلمانان، يكسان است يعني مردم عادي و اشخاص روحاني تكاليف يكساني دارند ولي در دين مسيح و بودا، تكاليف افراد عادي و روحاني از هم مجزاست و فكر ميكنم مردم كشورهاي ديگر به همين علت تصور ميكنند كه دين اسلام پيچيده و سخت است .

در حال حاضر در ژاپن مشغول چه كاري هستيد؟
در ژاپن، مركزي به نام اهل بيت تشكيل داديم و من در آن جا كلاسهاي قرآني و احكام اسلامي را برگزار ميكنم و همچنين مشغول ترجمه آيات قرآن هستم و حتي اگر فردي بخواهد زبان فارسي ياد بگيرد، زبان فارسي را تدريس ميكنم.

فكر ميكنيد برپايي نمايشگاه قرآني چه تاثيري بر ترويج فرهنگ قرآني دارد؟
مطمئناً تاثير مطلوبي را ايجاد ميكند و اين نمايشگاهها فرصت بسيار مناسبي است كه تشويق شوند و ابتدا به زيبايي و ظاهر قرآن توجه كنند و به دنبال آن به باطن قرآن رجوع كنند براي بسياري از افرادي كه دين اسلام را سخت ميگيرند و آشنايي كامل و كافي به دين مقدس اسلام ندارد.

آيا سال گذشته در نمايشگاه شركت كرديد؟
نه، متاسفانه.

نمايشگاه را چطور ديديد؟
به نظر من هنوز بخش بينالملل جاي كار دارد. يعني فنآرايش با دقت رعايت نشده، به نظر من مسايل و فعاليتهاي ديني بايد بيشتر با ظاهر زيبا توأم باشد چون تاثير زياد در جذب شدن مردم ميگذارد. البته بخش داخلي خوب تزئين شده و تاثير مفيد و مؤثري بر روي مخاطبين ميگذارد.

مقالات مشابه

گزارشی از ترجمه‏های ژاپنی قرآن کریم

نام نویسندهمحمد القائم صفا ساوادا

ترجمان وحي

نام نویسندهرضا مراد زاده

گزارشي از ترجمه هاي ژاپني قرآن كريم

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهساوادا صفا - محمد القائم