تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در ترجمه قرآن

پدیدآورحسین بازوبندیرضا مرادصحرایی

نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

شماره نشریه3

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات25

منبع مقاله

share 232 بازدید

مقالات مشابه

بافت موقعیت و نقش آن در ترجمه‌ قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی مطوری, هدیه مسعودی ‌صدر

واكاوي اصول علمي ترجمه و تاثير آن در ترجمه هاي قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهحمید جلیلیان, مريم غضنفري, زهرا شيخي

بررسي نمونه هايي از انعكاس ايدئولوژي مترجمان در ترجمه قرآن

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسنده محمد حسين قريشي - طاهر جهانجويان