نقش معتزله بصره در شکل‌گيري نظريه اعجاز قرآن

پدیدآورريچارد مارتين - ترجمه: مهرداد عباسي

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه72

تاریخ انتشار1394/01/26

منبع مقاله

share 760 بازدید

مقالات مشابه

رویکردهای اعجاز اخلاقی قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن و علم

نام نویسنده رضا حق پناه – مهدی عبادی

موقف المعتزلة من تفسیر القرآن

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهمصطفی الصاوی الجوینی

مبانی و روش های تفسیر معتزله

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسنده عباس همامی – حسین رجب زاده

شيوه تفسيرى معتزله

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهناد علی عاشوری تلوکی

قرآن در منظر فرق اسلامى (1)

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی