قرآن کریم و موضوع تحریف گری اهل کتاب به ویژه یهود

پدیدآورعلی فتحی

نشریهقرآن شناخت

شماره نشریه4

تاریخ انتشار1389/12/08

منبع مقاله

share 50 بازدید

مقالات مشابه

مخاطب شناسی و تاریخ گذاری آیه 91 سوره انعام

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهزهرا کلباسی, امیر احمدنژاد

منابع غیر اسلامی درتفسیر آیات مرتبط با یهودیّت

نام نشریهتفسیر اهل بیت (ع)

نام نویسندهسیدمحمد علی طباطبایی

مفهوم‌شناسی «تورات» و «انجیل» در کاربردهای قرآنی

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسندهمحمدتقی انصاری‌پور, رامین باباگل‌زاده

نقد و بررسی ادعای برتری یهود بر سایر ملل از منظر قرآن کریم

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده علیرضا فخاری – لیلا ابراهیمی

برسی دشواره قیامت در آیین یهود و بیان آیات متناظر آن از قرآن کریم

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسنده فاطمه سعیده آقا رب پرست – اعظم پرچم

هارتلند عالم در نگاه قرآن

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهابوالفضل رافعی