شرح حال و معرفي تفسير آيت الله سيد عبدالحسين طيب

پدیدآورایوب هاشمی

نشریهبینات

شماره نشریه16

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 54 بازدید

مقالات مشابه

روش شناسي تفسير اطيب البيان

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی

سیری در تفسیر «اطیب البیان»

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهحسن رهبری